1. OKVIR PRIMJENE

(1) Ovi Opšti uslovi prodaje odnose se na prodaju pilećeg mesa, u daljem tekstu „Roba“.
(2) Ovi opšti uslovi primjenjivaće se u svim slučajevima prodaje robe osim ukoliko se odstupanja od istih ugovore u pisanoj formi između ugovornih strana.

(3) Kupac će svojim potpisom ispod teksta ovih Opštih uslova potvrditi da je iste pročitao, razumio i prihvatio, te da je sa njima u cjelini saglasan, kao i da će svoje poslovanje sa privrednim društvom „Novi Monteživ“ d.o.o. Nikšić u svemu usaglasiti sa ovim Opštim uslovima.
(4) Ovi opšti uslovi primjenjeni prilikom prve prodaje određene robe važiće i za sve eventualne naknadne isporuke robe i usluga, bez potrebe da se njihova primjena ponovo naročito ističe ili ugovara.

2. PONUDA

(1) Ponuda upućena od strane prodavca odredjenom licu, biće obavezujuća za prodavca samo ukoliko je u njoj naveden rok za njeno prihvatanje.
(2) Navedena ponuda obavezivaće prodavca samo u roku određenom za njeno prihvatanje.
(3) Ugovor će se smatrati zaključenim kada prodavac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Potpisana i vraćena ponuda od strane ponuđenog (Kupca) smatraće se kao izjava o prihvatanju ponude. Izjava o prihvatanju ponude može biti data i na bilo koji drugi način u pisanoj formi.

(4) Ponuda je prihvaćena i kad ponuđeni (Kupac) plati cijenu, kao i kad učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja, može smatrati kao izjava o prihvatanju.

(5) Ponuda prihvaćena od strane kupca i ovi Opšti uslovi čine Ugovor o prodaji.

(6) Ukoliko kupac ne precizira zahtjevani kvalitet, smatraće se da je traženi kvalitet koji je neophodan za redovnu upotrebu ili za promet navedene stvari.
(7) Prodavac se obavezuje da će kupcu u najkraćem mogućem roku od dana prijema zahtjeva dostaviti ponudu. Ukoliko prodavac ne dostavi ponudu u roku od sedam radnih dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da ne može da isporuči robu koja odgovara primljenom zahtjevu.

(8) Zahtjev kupca iz tačke (5) ove glave neće stvarati bilo kakvu obavezu na strani prodavca, niti se prodavac može smatrati odgovornim za nemogućnost da postupi u skladu sa zahtjevom.

3. PREDMET PRODAJE ROBA

(1) Predmet prodaje i isporuke roba biće određen na bazi zahtjeva kupca, ponude prodavca i prihvata ponude od strane kupca.
(2) Podaci objavljeni u katalozima, brošurama, tehničkim specifikacijama, cjenovnicima ili oglasima biće obavezujući za prodavca samo ukoliko je njihova obaveznost izričito predviđena u pisanoj formi od strane prodavca. U suprotnom svi navedeni podaci imaće isključivo informativni karakter i neće konstituisati nikakve pravno relevantne obaveze na strani prodavca.

(3) Za svaku pojedinačnu isporuku prodavac je dužan da, na pisani zahtev kupca, obezbedi istom potvrdu o ispravnosti mesa proizvodjača. Prodavac je dužan da dostavi kopiju potvrde o ispravnosti mesa kupcu u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, a ovjerenu kopiju najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljenog zahtjeva.

4. CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

(1) Cijena za robu definisana je cijenovnikom prodavca.

(2) Prodavac zadržava pravo izmjene cijenovnika, u svako doba i prema svojoj poslovnoj politici, bez prethodnog upozorenja.
(3) Ukoliko nije izričito navedeno drugačije cijene u ponudi iskazane su u EURO valuti.
(4) U ponudi će posebno biti iskazana cijena robe a posebno iznos poreza na dodatu vrijednost. Iznos ovog poreza biće posebno iskazan u otpremnici, računu i drugoj finansijskoj dokumentaciji koja prati robu.

(5) Plaćanje robe vršiće se:
– avansno, ili
– u roku navedenom u računu (odloženo plaćanje).

(6) Ukoliko kupac ne plati cijenu iz računa blagovremeno, u skladu sa odredbom tačke (5) ove glave, biće u obavezi da prodavcu pored navedene cijene plati i zakonsku zateznu kamatu. Prodavac zadržava pravo da traži i naknadu ostale štete.
(7) U slučaju zakašnjenja u plaćanju cijene od strane kupca, prodavac zadržava pravo da suspenduje dalje izvršenje svoje ugovorne obaveze sve dok kupac u cjelini ne izvrši dugovano plaćanje. Prodavac je dužan da obavještenje o suspenziji izvršenja dostavi klijentu, u pisanom obliku.

(8) U slučaju da je ugovoreno odloženo plaćanje Kupac se obavezuje da pre preuzimanja robe prodavcu dostavi usaglašena sredstva obezbeđenja. Ove sredstva obezbeđenja prodavac može aktivirati u slučaju kašnjenja kupca u plaćanju dužeg od 60 dana, bez prethodnog pisanog obaveštenja.

(9) Prodavac će kupcu vratiti dostavljena sredstva obezbeđenja u roku od dva radna dana od dana kada je dobio bankarski izveštaj da je kupac izmirio svoje obaveze, osim ukoliko se drugačije ne dogovori sa kupcem.

5. VRIJEME ISPUNJENJA

(1) U pogledu vrijemena ispunjenja primenjivaće se rokovi koji su dogovoreni od strane ugovornih strana. Ukoliko ugovorne strane nisu dogovorile rokove ispunjenja, primenjivaće se rokovi navedeni u ponudi.

(2) Navedeni rokovi obavezivaće prodavca pod uslovom da kupac blagovremeno i u odredjenim rokovima izvrši svoje ugovorne obaveze.
(3) Ukoliko kupac uslove iz tačke (2) ove glave ne ispuni u svemu na vrijeme, strane su saglasne da se vrijeme ispunjenja prodavčeve obaveze odloži za razuman rok, a najmanje za onoliko vremena koliko je bilo kašnjenje kupca u izvršenju svojih ugovornih obaveza.

(4) Odredba tačke (3) ove glave neće se primjenjivati ukoliko je do zakašnjenja kupca u izvršavanju ugovornih obaveza došlo iz razloga za koje isključivu krivicu snosi prodavac.
(5) Ukoliko se zakašnjenje u ispunjenju ugovornih obaveza pojavi kao posledica više sile (mobilizacija, rat, pobuna, veće demonstracije i nemiri, štrajkovi većih razmjera, prirodne katastrofe i nepogode itd.) ugovoreni rokovi će se produžiti u razumnoj mjeri, a najviše onoliko koliko su trajali razlozi više sile.
(6) Strana koja usled više sile nije u mogućnosti da ispuni u roku svoju ugovornu obavezu, dužna je da odmah po pojavi razloga više sile, o tome pisanim putem obavjesti drugu ugovornu stranu, kao i da, na zahtjev druge ugovorne strane o višoj sili dostavi adekvatne dokaze. Ukoliko strana propusti da dostavi tražene dokaze o postojanju razloga više sile neće imati pravo na produženje ugovorenih rokova.

(7) Po prestanku razloga više sile, strana koja se na te razloge pozvala dužna je da, bez odlaganja, o tome obavijesti drugu ugovornu stranu. Odmah po prestanku razloga više sile nastavljaju da teku rokovi ispunjenja ugovornih obaveza.
(8) Kada vrijeme predaje robe kupcu nije odredjeno ugovorom ili u ponudi, prodavac će biti obavezan da izvrši predaju robe u razumnom roku posle zaključenja ugovora.
(9) Smatraće se da je prodavac izvršio svoju ugovornu obavezu momentom predaje robe ili isprave na osnovu koje se roba može preuzeti prevoziocu ili licu koje organizuje otpremu robe u ime i za račun kupca.
(10) Ukoliko je obaveza prodavca da isporuči robu kupcu, smatraće se da je prodavac svoju obavezu izvršio momentom kada je robu otposlao u mjesto opredeljenja odredjeno od strane kupca.

6. PREUZIMANJE ROBE

(1) Ukoliko šta drugo nije posebno ugovoreno, prodavac će biti u obavezi da robu preda kupcu u mjestu sjedišta prodavca (franco – fabrika).
(2) Prodavac je izvršio obavezu predaje kupcu kad mu robu uruči ili mu preda ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti.

7. ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST ROBE

(1) Kvalitet, dimenzije i ostale tehničko-tehnološke karakteristike robe utvrđene su od strane proizvođača/prodavca i za njih proizvođač/prodavac snosi odgovornost.
(2) Prodavac odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u momentu prelaska rizika na kupca. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

(3) Nedostatak postoji:
– Ako roba ne odgovara opisu koji je dao trgovac i ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupcu kao uzorak ili model, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještenja;
– Ako nema svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;
– Ako roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
– Ako roba nema svojstva i osobine koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;
– Ako roba po kvalitetu i funkcionalnosti ne odgovara uobičajenim karakteristikama robe iste vrste koje kupac može osnovano da očekuje, s obzirom na prirodu robe.
(4) Prodavac ne odgovara za nedostatke iz prethodne tačke (3) ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu, ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

(5) Smatra se da nijesu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

(6) Kupac je dužan da primljenu robu na uobičajeni način pregleda, ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca bez odlaganja.

(7) Ukoliko o uočenim nedostacima ne obavesti prodavca najkasnije u roku od 10 dana od dana preuzimanja robe kupac gubi sva prava koja mu po tom osnovu pripadaju.

(8) Kad se posle prijema robe od strane kupca pokaže da roba ima nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tim nedostacima obavesti prodavca bez odlaganja.
(9) Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne mjesec dana od predaje robe.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(1) Opšte uzevši, obaveza „Novi Monteživ“ d.o.o. prema Kupcu je ograničena na vrijednost Isporuka, pri čemu „Novi Monteživ“ d.o.o. ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za gubitak proizvodnje, gubitak profita, finansijske izdatke, gubitak informacija i podataka ili bilo koje druge posljedične gubitke ili indirektne štete.
(2) Gore navedeno ograničenje odgovornosti važi samo ukoliko nije drugačije predviđeno obavezujućim zakonom.

9. MJERODAVNO PRAVO

(1) Za riješavanje svih eventualnih sporova izmedju isporučioca i klijenta mjerodavno će biti pravo države Crne Gore.
(2) Na sve što nije predviđeno ovim Opštim uslovima primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

10. REŠAVANJE SPOROVA I NADLEŽNOST

(1) Strane se obavezuju da će učiniti sve neophodne napore da eventualne sporove i nesuglasice po pitanju isporuke opreme i izvršenja radova i tumačenja ovih opštih uslova riješe sporazumno i na miran način.

(2) Ukoliko strane ne uspiju da nesporazume riješe na način iz stava (1) ove glave, stvarno i mjesno nadležan za konačno riješavanje spora biće Privredni sud Crne Gore.